G

0937 48 18 98

Sửa đổi mẫu C/O theo chính sách mới ban hành tháng 6/2022

Sửa đổi mẫu C/O form D và quy tắc cụ thể mặt hàng theo Hiệp định VKFTA là những chính sách mới được Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Hồng Diên ký ban hành vào ngày 1.6.2022.

Sửa đổi mẫu C/O, cấp C/O mẫu D cũ đến 31/10/2022

Theo Thông tư mới, C/O form D sẽ được thay đổi một số thông tin, bắt đầu chuyển sang sử dụng form mới.

Trước đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022 quy định về thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới. Theo đó, việc thực hiện đối với C/O mẫu D, bao gồm C/O truyền qua hệ thống một cửa quốc gia (C/O điện tử) và C/O bản giấy được thực hiện như sau:

  • Đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D cũ và C/O mẫu D mới.
  • Đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 01/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

Đồng thời, Thông tư số 10/TT-BCT đã quy định C/O mẫu D mới thay thế C/O mẫu D cũ ban hành tại Phụ lục II Thông tư số 19/2020/TT-BCT.

So với C/O mẫu D cũ, C/O mẫu D mới có nhiều điểm khác biệt như:

Ngoài ra, so với Thông tư số 19/2020/TT-BCT, Thông tư số 10/TT-BCT có điểm khác như: C/O mẫu D gồm một bản chính và hai bản sao, bỏ quy định “Bản sao cac-bon”; Tùy thuộc vào việc xuất trình các chứng từ cần thiết, C/O được cấp trước hoặc vào thời điểm xuất khẩu, bỏ quy định” hoặc cấp sau nhưng không được muộn quá 3 ngày tính từ ngày xuất khẩu”

Quy tắc cụ thể mặt hàng theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA)

Theo như thông tư số 09/2022/TT-BCT được bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký ban hành ngày 01/06/2022, có thay đổi một số Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định VKFTA.

Theo đó, Quy tắc cụ thể mặt hàng tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BCT sẽ thay thế Quy tắc cụ thể mặt hàng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015.

Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BCT được xây dựng trên cơ sở Hệ thống Hài hòa (HS 2017). Trong khi đó, Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BCT được xây dựng trên cơ sở Hệ thống Hài hòa (HS 2012).

Thông tư số 09/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Nguồn: Tổng Cục Hải Quan

Enter your keyword